Τοπογραφικά

Τοπογραφικά

Η σωστή απεικόνιση μιας κατασκευής και του οικοπέδου επί του οποίου κείται, η ένταξή του σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 με συντεταγμένες, η σωστή αναγραφή όρων δόμησης, χρήσεων γης, περιορισμών, διαταγμάτων, η εκτίμηση αρτιότητας ή μη, κλπ, είναι καθοριστικοί παράγοντες για οιαδήποτε παραπέρα κίνηση, όπως πώληση, μεταβίβαση, ρύθμιση, κλπ, άρα η σημασία τους είναι μεγάλη. Λάθος Τοπογραφικό ή Τοπογραφικό με ανακρίβειες ή λάθη, μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε ακυρότητα συμβολαίου και σε δικαστικές διαμάχες, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες.