Ειδικά Θέματα Στατικών

Ειδικά θέματα στατικών

Πέραν των συνήθων κατασκευών, υπάρχουν και άλλα, πιο ειδικά θέματα πολιτικού μηχανικού, όπως:

  • Mεγάλα ανοίγματα σε κατασκευές
  • Eιδικές θεμελιώσεις 
  • Kατασκευές σε λάσπη ή σε άμμο, σε ρήγματα, κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, κλπ
  • Κανάλια 
  • Γέφυρες 
  • Τοίχοι αντιστήριξης 
  • Κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας όπως π.χ. στάδια, καμινάδες εργοστασίων, ασύμμετρες κατασκευές, κλπ.