Ολιστική διαχείριση Τεχνικών έργων (μελέτη-επίβλεψη-κατασκεύη)

Ολιστική διαχείριση τεχνικών έργων (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)

Για να γίνει ένα τεχνικό έργο, αφού ορισθούν με ακρίβεια οι προδιαγραφές του και οι επιδιωκόμενοι στόχοι, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Γίνεται η προμελέτη από τον μηχανικό, συζητούνται τυχόν τροποποιήσεις-διαφοροποιήσεις, οριστικοποιείται η μελέτη, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για έγκριση, εκδίδεται η 'Αδεια Οικοδομής, επιλέγονται συνεργεία κατασκευής, αρχίζει η κατασκευή με την ευθύνη και την επίβλεψη του μηχανικού.

Σε όλα τα παραπάνω στάδια, παίζει ρόλο η επιστημονική κατάρτιση του μηχανικού που θα επιλεγεί, η εμπειρία του, οι γνώσεις του για το συγκεκριμένο αντικείμενο σε όλα τα επίπεδα (γνώση στατικών και αντισεισμικών, χρονικού προγραμματισμού, γνώση των υλικών, των κανονισμών, του τρόπου εργασίας των υπεργολάβων κλπ), το ήθος του και τα έργα που ως τώρα έχει φέρει εις πέρας.