Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνες

Είτε ζητούνται από δικαστήριο, είτε από δικηγόρο είτε απευθείας από τον πελάτη, είτε αυτός είναι Νομικό Πρόσωπο είτε είναι ιδιώτης, οι πραγματογνωμοσύνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων και μπορεί να αφορούν σε:

Bλάβες, ζημίες, κοστολογήσεις ή προϋπολογισμούς, περιγραφή συμβάντων, αίτια, αστοχίες, λάθη, διενέξεις, ιδιοκτησιακά, κλπ.

Τομέας κατεξοχήν ειδικότητας πολιτικού μηχανικού.