Αντισεισμικές Μελέτες

Στατικές και αντισεισμικές μελέτες κτιρίων και κατασκευών

Για να σταθεί μια κατασκευή στο χώρο και στο χρόνο με ασφάλεια, χρειάζεται να γίνει στατική μελέτη, η οποία θα καθορίσει διατομές, διαστάσεις, ποιότητα και ποσότητα υλικών καθώς και προδιαγραφές για τις λεπτομέρειες ανέγερσής της. Σε ένα κτίριο λ.χ., αφού ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική του, είναι αρμοδιότητα του πολιτικού μηχανικού να μορφώσει τον στατικό της φορέα, τον φέροντα οργανισμό (σκελετό) και να τον σχεδιάσει με ακρίβεια, ώστε το κτίριο να είναι ευσταθές και ασφαλές και να φέρει με άνεση τα φορτία για τα οποία έχει σχεδιαστεί.

Επειδή η χώρα μας είναι σε περιοχή κατ' εξοχήν σεισμογενή, ο πολιτικός μηχανικός, καλείται να σχεδιάσει έτσι την κατασκευή ώστε να μπορεί να παραλάβει και τα σεισμικά φορτία (έτσι όπως προβλέπονται από σχετικούς κανονισμούς για κάθε περιοχή) με ασφάλεια και τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να παραμείνει άθικτο αλλά και σε ενδεχόμενη υπέρβαση των τιμών σχεδιασμού, να μπορούν οι χρήστες να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Για να γίνουν όλα αυτά, χρησιμοποιούμε σήμερα εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με πεπερασμένα στοιχεία που καταλήγουν σε επίλυση χιλιάδων πολυπαραμετρικών εξισώσεων και στη συνέχεια σχεδιαστικά προγράμματα που μεταφέρουν τις κατασκευαστικές επιλογές και τα αποτελέσματα των επιλύσεων στο χαρτί.