Στατικά

Ειδικά θέματα στατικών

Πέραν των συνήθων κατασκευών, υπάρχουν και άλλα, πιο ειδικά θέματα πολιτικού μηχανικού, όπως:

Mεγάλα ανοίγματα σε κατασκευές

Eιδικές θεμελιώσεις

Kατασκευές σε λάσπη ή σε άμμο, σε ρήγματα, κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα

Κανάλια

Γέφυρες

Τοίχοι αντιστήριξης

Κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας όπως π.χ. στάδια, καμινάδες εργοστασίων, ασύμμετρες κατασκευές, κλπ.